Informatie voor ouders

Scholen zijn verantwoordelijk voor de contacten met ouders/verzorgers en voeren met hen overleg over de in te zetten onderwijsondersteuning van de kinderen. Soms neemt de school contact op met de adviescommissie toewijzingen (ACT) van het samenwerkingsverband. De leden van deze onafhankelijke commissie zoeken naar de best mogelijke onderwijsondersteuning voor de leerling in overleg met school en ouders.

Adviescommissie toewijzingen (ACT)

De adviescommissie toewijzingen (ACT) adviseert het bestuur van het SWV over het verstrekken van extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs (vo) of een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) wanneer de basisondersteuning niet voldoende is voor een leerling op een reguliere school.

Wanneer een school merkt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school binnen de basisondersteuning kan bieden, vraagt de zorgcoördinator extra ondersteuning aan. Nadat deze aanvraag is ingediend bij de ACT, zal zij (indien nodig) een gesprek inplannen met school en ouders/verzorgers. De ACT reserveert iedere woensdagochtend tijd voor een bespreking. Na de bespreking geeft ACT een advies aan het bestuur van SWV Helmond-Peelland VO. Op grond van dit advies neemt het bestuur een besluit. Dit besluit en de eventuele toewijzing, ontvangen school en ouders digitaal. De zorgcoördinator is tijdens dit traject altijd contactpersoon en aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro)

Wat is lwoo?
Lwoo is de afkorting voor leerwegondersteunend onderwijs: het is een geldbedrag dat scholen krijgen voor sommige leerlingen. Het gaat dan om leerlingen die extra hulp kunnen gebruiken op school: bijvoorbeeld omdat ze met lezen of rekenen iets achterblijven bij hun klasgenoten. Om deze leerlingen hulp te bieden in bijvoorbeeld kleinere klassen of extra bijlessen, krijgen scholen geld. Deze extra hulp vergroot de kans dat leerlingen hun vmbo-onderwijs afsluiten met een diploma.

Wat is pro?
Pro is een afkorting voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is een speciaal soort onderwijs. In het praktijkonderwijs krijg je veel praktijklessen en weinig theorie. Het praktijkonderwijs heeft geen landelijke examens. Het helpt leerlingen op weg naar werk en soms naar het mbo. Praktijkonderwijs is kostbaar onderwijs en je mag hier niet ‘zomaar’ heen. Alleen leerlingen voor wie deze school de beste plek is, mogen naar de praktijkschool.

Meer informatie over lwoo of pro leest u in de  Special lwoo-pro voor ouders van SWV Helmond-Peelland VO of bekijk dit filmpje, speciaal gemaakt voor ouders.

 

Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs hebben alle vo- en vso-scholen zorgplicht. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor het zoeken van de juiste onderwijsplek voor elke leerling met een onderwijsondersteuningsvraag die zich schriftelijk hebben aangemeld. De school waar de leerling is aangemeld, is verplicht eerst te onderzoeken of de leerling, indien nodig, extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hierbij het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan zoekt de school, waar de leerling is aangemeld, samen met ouders een passende plaats.

Schoolondersteuningsprofiel

In een schoolondersteuningsprofiel wordt de ondersteuning vastgelegd die een school biedt. School plaatst dit document op de website en in de schoolgids zodat voor iedereen zichtbaar is wat de mogelijkheden van een school zijn voor (extra) ondersteuning. Alle reguliere vo-scholen in ons SWV beschikken over de volgende basisondersteuning:

 • Dyslexiebeleid
 • Faalangstreductie, examenvreesreductie, sociale vaardigheidstraining;
 • Omgaan met leer- en sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen;
 • Differentiatie in klassenmanagement: omgaan met verschillende leerlingen in de klas;
 • Handelingsplannen;
 • Schoolmaatschappelijk werk;
 • Decaan, vertrouwenspersoon en zorgcoördinator;
 • Ondersteuning bij technisch- en begrijpend lezen, rekenen en spelling;
 • Ondersteuning bij studiebegeleiding en planning en organiseren;
 • Ondersteuning bij auditieve, visuele problemen en problemen met fijne motoriek;
 • Ondersteuning bij medische problemen.

Mocht u nog vragen hebben over de mogelijkheden van een bepaalde school, dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van de betreffende school.

Ondersteuningsplanraad

In de ondersteuningsplanraad (OPR) zitten ouders/leerlingen en personeelsleden van de aangesloten scholen. Zij worden afgevaardigd door de MR-leden van deze scholen. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het SWV. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het plan, voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd. Onder downloads zijn de vastgestelde notulen en jaarverslagen terug te vinden. Wanneer u vragen of interesse hebt, kunt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad (MR) van uw school.

Aangesloten scholen

De volgende scholen zijn aangesloten bij SWV Helmond-Peelland VO

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!