Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hieronder leggen we uit hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Privacyverklaring

SWV Helmond-Peelland VO, gevestigd aan de Deurneseweg 13 in Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Samenvatting

SWV Helmond-Peelland VO is een stichting die als taak heeft ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen op school in de regio les kunnen volgen. Als leerlingen extra hulp nodig hebben op school, zal SWV Helmond-Peelland VO dit coördineren. In onze regio gaat het om 25 scholen voor voortgezet onderwijs in negen gemeenten. SWV Helmond-Peelland VO verwerkt persoonsgegevens van leerlingen om de juiste ondersteuning te kunnen bieden en te voldoen aan de Wet passend onderwijs. Daarnaast verwerkt SWV Helmond-Peelland VO persoonsgegevens van professionals uit het onderwijs om te informeren over passend onderwijs. Gegevens van leerlingen worden doorgaans door de school waar de leerling in ingeschreven, aangeleverd. Dit gebeurt meestal in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling.

SWV Helmond-Peelland VO draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt, vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld wordt. SWV Helmond-Peelland VO verstrekt persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is of er een rechtelijke uitspraak is.


Persoonsgegevens die SWV Helmond-Peelland VO verwerkt

Leerlingen – extra ondersteuning
SWV Helmond-Peelland VO verwerkt gegevens van leerlingen om te voldoen aan de Wet passend onderwijs en de juiste ondersteuning te kunnen bieden in het onderwijs. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Naam ouder(s)/verzorger(s)
 • E-mailadres ouder(s)/verzorger(s)
 • Telefoonnummer
 • Contactgegevens (adres, e-mail, telefoonnummer) van de school waar de leerling ingeschreven staat
 • Schoolloopbaan
 • Basisschooladvies
 • Overzicht van toetsen
 • Scores intelligentieonderzoek
 • Uitslagen sociaal-emotionele onderzoeken
 • Eventuele diagnoses
 • Ontwikkelingsperspectief
 • Uitstroomperspectief

Deze gegevens worden verwerkt via Onderwijs Transparant (OT). Een beveiligd platform waar enkel gebruikers toegang tot hebben via een inlogcode.

Leerlingen – intelligentieonderzoek lwoo/pro
Ieder schooljaar organiseert SWV Helmond-Peelland VO intelligentieonderzoeken ten behoeve van lwoo/pro voor groep 8 leerlingen uit de regio. De basisschool doet een aanvraag dit onderzoek met toestemming van ouders. De volgende gegevens worden door SWV Helmond-Peelland VO verwerkt:

 • Voor- en achternaam leerling
 • Geslacht
 • E-mailadres ouder(s)/verzorger(s)
 • Leerachterstanden op het gebied van spelling, inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen
 • Eventuele bijzonderheden voor tijdens het onderzoek (denk aan diagnoses)
 • De uitslag van het intelligentieonderzoek

Professionals
Wij verwerken persoonsgegevens voor het verspreiden van informatie richting verschillende professionals. Dit zijn de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Contactgegevens van de organisatie waar de persoon werkzaam is

Sollicitanten
Indien er een vacature openstaat bij SWV Helmond-Peelland VO, of wanneer we open sollicitatie ontvangen, wordt het CV en de motivatiebrief intern gedeeld. Zonder toestemming van de sollicitant worden de gegevens niet met derden gedeeld of langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel voor het verwerken van persoonsgegevens

SWV Helmond-Peelland VO heeft als wettelijke taak de best passende onderwijsondersteuning te bieden aan leerlingen uit de regio. Met dit doel worden de persoonsgegevens van de leerlingen verwerkt. Zonder deze persoonsgegevens kan SWV Helmond-Peelland VO geen besluit nemen over de meest passende onderwijsplek voor de betreffende leerling. SWV Helmond-Peelland VO handelt vanuit een wettelijke grondslag: de Wet passend onderwijs (AVG, artikel 6, lid 1c).

Het organiseren van intelligentieonderzoek ten behoeve van lwoo/pro, is met het doel om leerlingen tijdig in beeld te hebben voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt welke ondersteuning het best passend is en of een leerling in aanmerking komt voor lwoo of pro. De verwerking van deze gegevens is vanuit de grondslag toestemming (AVG, artikel 6, lid 1a).

Daarnaast vindt SWV Helmond-Peelland VO het belangrijk dat partners in de regio op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. Vanuit dit doel worden de persoonsgegevens van professionals verwerkt door middel van het verzenden van nieuwsbrieven of e-mails. 

Duur van de opslag

De persoonsgegevens van leerlingen worden drie jaar na afgifte van een beschikking verwijderd. Deze bewaartermijn is wettelijk vastgesteld in de Wet passend onderwijs.
De persoonsgegevens van professionals worden verwijderd na uitdiensttreding of wanneer de betrokkene aangeeft geen informatie meer wenst te ontvangen.
De gegevens van een sollicitant worden uiterlijk na vier weken na de sluiting van een vacature verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

Als betrokkene heeft u een aantal rechten als gaat om uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de AVG vastgelegd. Leerlingen en/of ouders en professionals kunnen op elke moment gebruikmaken van deze rechten. U kunt bijvoorbeeld een verzoek indienen voor inzage in de gegevens die wij van uw kind verwerken. Of u kunt een verzoek indienen om gegevens te rectificeren (corrigeren), te beperken of helemaal te wissen uit het systeem van SWV VO. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of verbeteren. 

Als u ons een verzoek stuurt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen we bekijken of dit mogelijk is. Hierbij houden we ons aan wettelijke voorschriften en kijken we bijvoorbeeld of er een wettelijke plicht is om gegevens te bewaren. U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op te vragen en in te zien.

SWV VO neemt geen besluiten over leerlingen die gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profilering). Beslissingen worden altijd met menselijke tussenkomst genomen. Als u vragen heeft over de verwerking van gegevens of ontevreden bent, neem u dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). 

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot privacy, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG): Lenneke Voskuil, l.voskuil@peellandvo.nl of via 0492-792 895

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!