Informatie voor scholen

Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs hebben alle vo- en vso-scholen zorgplicht. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor het zoeken van de juiste onderwijsplek voor elke leerling met een onderwijsondersteuningsvraag die zich schriftelijk hebben aangemeld. De school waar de leerling is aangemeld, is verplicht eerst te onderzoeken of de leerling, indien nodig, extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hierbij het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan zoekt de school, waar de leerling is aangemeld, samen met ouders een passende plaats.

Adviescommissie toewijzingen (ACT)

Wat doet de adviescommissie toewijzingen (ACT)?
De ACT adviseert het bestuur van SWV Helmond-Peelland VO wanneer er vragen zijn van scholen over specifieke ondersteuning en begeleiding voor leerlingen.

Wanneer neemt een school contact op met de ACT?
Wanneer de basisondersteuning niet voldoende is voor een leerling, vraagt de zorgcoördinator een aanvraag aan voor een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring (tlv-vso) voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Wanneer een leerling al op het vso zit en toelaatbaarheidsverklaring loopt af, dan kan er een nieuwe tlv-vso aangevraagd worden.

Hoe dient de zorgcoördinator een aanvraag in?
Een aanvraag voor extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring, wordt gedaan via Onderwijs Transparant. Een zorgcoördinator uit ons samenwerkingsverband kan een inlogcode aanvragen via: vo@peellandvo.nl. Mocht een school buiten ons samenwerkingsverband een aanvraag willen doen, neem dan contact op met de ACT via 0492-792700 of via act@peellandvo.nl. Het besluit van het samenwerkingsverband kan een school terugvinden in Onderwijs Transparant. Ouders ontvangen per e-mail het besluit.

Wanneer is er een ACT-bespreking?
De ACT komt wekelijks bij elkaar op woensdagochtend (met uitzondering van schoolvakanties). School en ouders worden (indien nodig) hiervoor uitgenodigd. Wanneer een zorgcoördinator een dossier uiterlijk dinsdag aanlevert, wordt het dossier de week erna op woensdag besproken.

Voor meer informatie over de ACT en/of extra ondersteuning, verwijzen we u naar het ondersteuningsplan (vanaf bladzijde 19).

Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Sinds 1 januari 2016 zijn samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de bekostiging en toekenning van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). SWV Helmond-Peelland VO heeft ervoor gekozen leerlingen, die mogelijk in aanmerking komen voor lwoo/pro (op basis van leerachterstanden), centraal te laten toetsen in de regio. Basisscholen kunnen hiervoor een aanvraag doen via een formulier op onze website (zie downloads). De toetsen vinden plaats op verschillende locaties in de regio. Om de actuele data bij te houden rondom deze procedure, verwijzen we u naar het tijdpad.

Criteria lwoo: de leerling heeft een achterstand op ten minste twee van de vier domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Deze leerachterstand is gelegen binnen de bandbreedte van 25% - 50%. Ten minste één van deze domeinen moet begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen zijn. Daarnaast heeft de leerling een IQ tussen de 75 tot en met 90.

Criteria pro: de leerling heeft een leerachterstand op ten minste twee van de vier domeinen: inzichtelijk lezen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Deze leerachterstand is gelijk aan of groter dan 50%. Ten minste één van deze domeinen betreft inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen. De leerling heeft een IQ tussen de 55 tot en met 80. Meer informatie hierover is te vinden in de special lwoo/pro voor professionals of bekijk dit filmpje.

Aangesloten scholen

De volgende scholen zijn aangesloten bij SWV Helmond-Peelland VO:

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!