Netwerken en commissies

Het is voor een kleine organisatie onmogelijk overal oren en ogen te hebben. De netwerk vervullen een belangrijke en signalerende rol voor SWV Helmond-Peelland VO. Elke v(s)o-school uit ons SWV neemt deel aan de netwerken. Daarnaast beschikken we over twee adviescommissies en een platform waarin primair-, voortgezet-, en speciaal onderwijs vertegenwoordigd zijn.

Netwerk begeleiding en zorg: Hierin zitten de verantwoordelijken voor de onderwijsondersteuningsbehoefte van de aangesloten scholen. Zij adviseren het SWV over het zorgbeleid.

Netwerk zorgcoördinatoren: Het netwerk zorgcoördinatoren levert – indien gevraagd – uitwerking van inhoudelijke thema’s op verzoek van het bestuur van SWV Helmond-Peelland VO. In dit netwerk ontmoeten de zorgcoördinatoren van de aangesloten scholen elkaar en is er ruimte om casuïstiek te bespreken.

Netwerk onderwijs en arbeidsmarkt: De verantwoordelijken voor arbeidstoeleiding op directieniveau van voortgezet (speciaal) onderwijs en praktijkonderwijs sluiten aan in dit netwerk.

Adviescommissie financiën: In de adviescommissie financiën hebben financieel deskundigen zitting namens de afzonderlijke schoolbesturen onder voorzitterschap van de penningmeester. De commissie adviseert het bestuur over het te voeren financieel beleid, toetst het voorgenomen beleid op financiële consequenties en heeft een signaalfunctie.

Adviescommissie toewijzingen: De adviescommissie toewijzingen (ACT) adviseert het bestuur over het verstrekken van extra ondersteuning in het vo of een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

POSVO: POSVO is een regionaal platform dat als taak heeft de doorgaande leer- en onderwijsondersteuningslijnen te bewaken. Hierin zitten vertegenwoordigers van het primair-, voortgezet-, en speciaal onderwijs.

ARPO: ARPO staat voor ambtelijk regionaal overleg passend onderwijs. Hierin zitten de ambtenaren passend onderwijs van de aangesloten gemeenten en de directeuren van SWV Helmond-Peelland PO en VO. In het ARPO wordt uitwerking gegeven aan de bestuurlijke opdracht van de aangesloten gemeenten en samenwerkingsverbanden.

OPR: In de ondersteuningsplanraad (OPR) zitten personeelsleden en ouders, afgevaardigd van de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen. Zij hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

Hoogbegaafdheidskring (HB-kring): In dit netwerk zitten professionals van de aangesloten scholen met expertise en/of affiniteit met hoogbegaafdheid. In de HB-kring wordt invulling gegeven aan de uitvoering van de subsidieaanvraag: het activiteitenplan voor ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen in het samenwerkingsverband. 

De voorzitters van de netwerken kunt u bereiken via vo@peellandvo.nl.

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!